Πολιτική Απορρήτου

I. Βασικές διατάξεις

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής “GDPR“) είναι η AUTOTECH24 CZ s.r.o., με αριθμό μητρώου 09105638, με έδρα στη διεύθυνση Zbraslavská 12/11, 159 00 Πράγα 5 (εφεξής “υπεύθυνος επεξεργασίας“).

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή είναι

Διεύθυνση: Strupčice 160, 431 14 Strupčice

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eshop@autotech24.cz

Τηλέφωνο: +420 721 187 187 187

3. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, αναγνωριστικό δικτύου ή σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, διανοητικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων είναι: dpo@autotech24.cz

II. Πηγές και κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του έχετε παράσχει ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα στοιχεία ταυτοποίησής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.

III. Νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι

 • την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ,
 • το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας για την παροχή άμεσης εμπορικής προώθησης (ιδίως για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ,
 • Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία με σκοπό την παροχή άμεσης εμπορικής προώθησης (ιδίως για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 480/2004 Coll. σχετικά με ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας σε περίπτωση που δεν έχει γίνει παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών.

2. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι

 • η επεξεργασία της παραγγελίας σας και η άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας- κατά την υποβολή παραγγελίας, απαιτούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή επεξεργασία της παραγγελίας (όνομα και διεύθυνση, επικοινωνία), η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι δυνατή η σύναψη της σύμβασης ή η εκπλήρωσή της από τον υπεύθυνο επεξεργασίας,< /li>
 • αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

3. Δεν υπάρχει αυτόματη ατομική λήψη αποφάσεων εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ. Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία.

IV. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 • για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας και την άσκηση των απαιτήσεων που απορρέουν από τη συμβατική αυτή σχέση (για περίοδο 15 ετών από τη λήξη της συμβατικής σχέσης).
 • για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ, με ανώτατο όριο τα 5 έτη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης.

2. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

V. Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (υπεργολάβοι του υπευθύνου επεξεργασίας)

1. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα πρόσωπα

 • συμμετέχει στην παράδοση αγαθών/υπηρεσιών/στην εκτέλεση πληρωμών βάσει σύμβασης,
 • παροχή υπηρεσιών λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (Shoptet) και άλλων υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα (σε χώρα εκτός της ΕΕ) ή σε διεθνή οργανισμό. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών αλληλογραφίας/υπηρεσιών cloud.

VI. Τα δικαιώματά σας

1. Σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον ΓΚΠΔ, έχετε

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
 • το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.
 • το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ- και
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν πιστεύετε ότι το δικαίωμά σας στην προστασία των δεδομένων έχει παραβιαστεί.

VII.Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει τεχνικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπη μορφή, ιδίως την εξασφάλιση της (ηλεκτρονικής) αποθήκευσης δεδομένων με κωδικό πρόσβασης και κρυπτογραφημένη επικοινωνία για να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και λειτουργικά τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση των έντυπων εντύπων από κλοπή, απώλεια ή ζημία.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

VIII. Τελικές διατάξεις

1. Υποβάλλοντας μια παραγγελία από την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής απορρήτου και ότι την αποδέχεστε στο σύνολό της.

2. Συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σημειώνοντας το πλαίσιο συγκατάθεσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας. Τσεκάροντας το έντυπο συγκατάθεσης, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής απορρήτου και ότι την αποδέχεστε στο σύνολό της.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Θα δημοσιεύσει τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου στον ιστότοπό του και θα σας αποστείλει επίσης νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 25.5.2018.